مراحل معرفت
38 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
معرفت بر سه گونه است: 1. معرفت آفاق؛ 2. معرفت نفس؛ 3. معرفت خالق آفاق و نفس. شرح گونه های معرفت در این مقاله بیان شده است.